Usługi

Księgowość stowarzyszeń i fundacji

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów niebędących spółkami handlowymi, takich jak stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, organizacje dobroczynności i opieki społecznej. Szczegółowe zasady rachunkowości ww. podmiotów określa rozporządzenie z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

W zakres prowadzenia przez nas Ksiąg Rachunkowych wliczamy usługi rachunkowe takie jak:

  • sporządzenie planu kont i polityki rachunkowości,
  • bieżące dekretowanie i księgowanie dokumentów,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową,
  • dokonanie rocznego rozliczenia podatkowego CIT,
  • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie raportów kasowych i rejestracja wyciągów bankowych,
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń,
  • kontrola rozliczeń z kontrahentami, datowanie rozrachunków, informowanie o rozrachunkach przeterminowanych i nierozliczonych.