Usługi

Księgowość spółek prawa handlowego

Księgi handlowe są obowiązkowe dla wszystkich osób prawnych takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki akcyjne oraz pozostałe podmioty, które spełniają określone warunki lub decydują się na to dobrowolnie.

W zakres prowadzenia przez nas Księgi Handlowej wliczamy usługi rachunkowe takie jak:

 • sporządzenie planu kont i polityki rachunkowości,
 • bieżące dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy CIT,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale zakładowym oraz informację dodatkową,
 • dokonanie rocznego rozliczenia podatkowego CIT,
 • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie raportów kasowych i rejestracja wyciągów bankowych,
 • prowadzenie ewidencji rejestrów zakupów i sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT-7/VAT-7K na podstawie zapisów w rejestrach, sporządzanie deklaracji VAT-UE,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym wspólników, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 • kontrola rozliczeń z kontrahentami, datowanie rozrachunków, informowanie o rozrachunkach przeterminowanych i nierozliczonych.